ભાષા બદલો
08045804647
અમારો સંપર્ક કરો - લીલમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ - અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત

સંપર્ક વિગતો

people

શ્રી જીતેન્દ્ર પટેલ

મેનેજર-માર્કેટિંગ

contact number

મોબાઈલ : +918045804647

contact number

પ્લોટ નં-348, રોડ નં 7, કાઠવાડા, GIDC,

વધુ વિગતો માટે અમારો સંપર્ક કરોBack to top