ભાષા બદલો
+919825387210
Industrial Water Ring Vacuum Pump Industrial Water Ring Vacuum Pump Industrial Water Ring Vacuum Pump Industrial Water Ring Vacuum Pump

Industrial Water Ring Vacuum Pump

ઉત્પાદન વિગતો:

 • વપરાશ Industrial
 • પહોળાઈ મિલિમીટર (મીમી)
 • લંબાઈ મિલિમીટર (મીમી)
 • રંગ Blue, Custom
 • ઊંચાઈ મિલિમીટર (મીમી)
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Single Phase Vacuum Pump
 • સામગ્રી Stainless Steel
 • Click to view more
X

ઔદ્યોગિક પાણીની રીંગ વેક્યુમ પંપ કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • ભાગ/પિસીસ
 • ભાગ/પિસીસ

ઔદ્યોગિક પાણીની રીંગ વેક્યુમ પંપ ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Single Phase Vacuum Pump
 • Stainless Steel
 • મિલિમીટર (મીમી)
 • મિલિમીટર (મીમી)
 • Blue, Custom
 • મિલિમીટર (મીમી)
 • Industrial

ઔદ્યોગિક પાણીની રીંગ વેક્યુમ પંપ વેપાર માહિતી

 • 1 સપ્તાહ દીઠ
 • 1 અઠવાડિયું

ઉત્પાદન વિગતો

Industrial Water Ring Vacuum Pump is a type of vacuum pump extensively used in different industries. It operates on the principle of creating a liquid ring inside the pump chamber for generating vacuum. The pump consists of an impeller with blades mounted eccentrically within a cylindrical housing. As the impeller rotates, water or another compatible liquid is thrown outward due to centrifugal force, hence forming a liquid ring. This liquid ring acts as a seal and compresses the gas within the pump chamber, to create vacuum. Industrial Water Ring Vacuum Pump is known for its simplicity, reliability, and ability to handle vapors, liquids, and solids. This pump finds applications in industries like pharmaceuticals, chemical processing, oil and gas, food processing, power generation, and so on.

Industrial Water Ring Vacuum Pump Features:

 • Liquid Ring Operation
 • Robust Construction
 • Handling of Mixed Media
 • Safety
 • Versatile Applications
 • Vacuum Level Adjustment
 • Low Maintenance
 • Temperature Tolerance
 • Corrosion Resistance
 • Efficiency Optimization
 • Noise Reduction Options 

Industrial Water Ring Vacuum Pump Benefits:

 • This pump is capable of generating and maintaining high vacuum levels efficiently. 
 • This pump can handle mixtures of liquids, vapors, and solids without any compromise with the performance. 
 • It finds application in different industries such as chemical processing, pharmaceuticals, food and beverage, oil and gas, and power generation. 
 • This pump eliminates the risk of flammable vapor air mixtures and ensures a safe working environment.
 • It is built with robust materials and can withstand demanding industrial environments. 
 • It can handle corrosive gases encountered in specific applications. 

FAQ for Industrial Water Ring Vacuum Pump:

Q: What is an industrial water ring vacuum pump? 

A: An industrial water ring vacuum pump is a type of vacuum pump that uses a liquid ring for creating a vacuum. It operates by creating a rotating liquid ring inside the pump chamber, acting as a seal and compresses the gas or vapor for generating vacuum.

Q: What are the applications of an industrial water ring vacuum pump? 

A: Industrial water ring vacuum pump has a wide range of applications across different industries, including pharmaceuticals, chemical processing, power generation, oil and gas, food and beverage, and more. It is used for processes such as filtration, distillation, degassing, drying, and evacuation.

Q: What are the advantages of using an industrial water ring vacuum pump? 

A: Some benefits of using an industrial water ring vacuum pump include:
 • Reliability
 • Handling of liquids, vapors, and solids
 • Low maintenance
 • Safety
 • Flexibility

Q: Are industrial water ring vacuum pumps energy efficient? 

A: Industrial water ring vacuum pumps are generally not considered the most energy efficient option as compared to some other types of vacuum pumps. Though they can be optimized for energy efficiency by selecting the right size pump, optimizing the system design and utilizing variable speed drives.

Q: Can industrial water ring vacuum pumps handle corrosive or abrasive gases? 

A: Yes, industrial water ring vacuum pumps can handle corrosive and abrasive gases. Proper material selection and regular maintenance are essential to make sure that the longevity and performance of the pump in such applications.

Q: How should I select the right industrial water ring vacuum pump for my application? 

A: When selecting an industrial water ring vacuum pump, important considerations include the required vacuum level, compatibility with the pumped gases, desired flow rate, material of construction, liquid ring sealing medium, power requirements, and any specific requirements of your application. 

Q: How often should maintenance be performed on an industrial water ring vacuum pump? 

A: The frequency of maintenance for an industrial water ring vacuum pump depends on factors such as the quality of the sealing liquid, the operating conditions, and the specific pump model. Regular cleaning, inspection, and replacement of worn parts, such as bearings and seals, are recommended for maintaining optimal performance and preventing downtime.

Q: Can industrial water ring vacuum pumps be operated continuously? 

A: Yes, industrial water ring vacuum pumps can be operated continuously without overheating. It is important to monitor the temperature of the sealing liquid and ensure proper cooling in order to prevent excessive heat buildup.

Q: Are industrial water ring vacuum pumps noisy during operation? 

A: Industrial water ring vacuum pumps can produce some noise during operation. However, noise levels can be reduced by incorporating noise reduction measures such as silencers or acoustic enclosures.
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

ખાંડ ઉદ્યોગ માટે વેક્યુમ પંપ માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top